قسمت اول

معرفی بخش ها و امکانات درسینوفن

قسمت دوم

نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی درسینوفن

قسمت سوم

نحوه مشاهده و دنبال کردن دوره ها و پنل فراگیران

قسمت چهارم

نحوه کار با پنل مدرسان و بخش های مدرس

برای انتخاب رشته به هدایت تحصیلی نیاز دارید؟فرصت را غنیمت بشمرید و محصول هدایت تحصیلی ما را از دست ندهید!مشاهده محصول