اطلاعات کاربری

نام

مریم

نام خانوادگی

قنبرنژاد

نام کاربری

579010010557

پروفایل تخصصی

عنوان درس

ادبیات, علوم و فنون

جنسیت

خانم

بیوگرافی

رتبه‌ی ۶۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱

دبیری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران

مدرس ادبیات و علوم‌وفنون ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم